Kysymys: onko torin tontti (missä kioski on) kaupungin omistuksessa?

Vastaus: Kaupunki omistaa kyseisen tontin

Kysymys: Kilpailuojelmassa mainitaan, että 5% asunnoista tulee olla esteettömiä. Tuleeko muiden kuin esteettömien asuntojen kylpyhuoneista löytyä halkaisijaltaan 1500mm vapaa tila?

Vastaus: Ainoastaan 5% asunnoista tulee olla esteettömiä. Lopuilla kylpyhuoneista ei ole 1500mm pyörähdysympyrävaatimusta.

Kysymys: Mikä on TOAS:in opiskelijamäärä tällä hetkellä? Ja miten kasvaa vuodessa?

Vastaus: TOAS Tänään:
Liikevaihto 49 milj.
Tase 330 milj.
Käyttöaste 97,0 %
Asuntoja 265 000 m2 / 6 300
Asuntopaikkoja 10 000
Hakemuksia järjestelmässä n. 4000 kpl (yksiöt 3000, perheasunnot 700, soluhuoneet 200) Vuokrasopimuksia 7500
Kasvulle on asetettu strategiassa tavoite 150 asuntoa per vuosi.

Kysymys: Onko Vanha Domuksen rakennuksissa todettu sisäilmaongelmia?

Vastaus: Kohteessa ei ole tehty tarkempia sisäilmatutkimuksia

Kysymys: Onko mahdollista saada lisätietoja Vanha Domuksen rakennusten rakenteiden kunnosta?

Vastaus: Kohteessa ei ole tehty tarkempia rakennetutkimuksia

Kysymys: 1. Voiko tarkastelualuetta hieman laajentaa?

2. Voiko Pellervonkadun katkaista Joukahaisenkadun kohdalla (torin ympäristön kohdalla)?

3. Kuinka tärkeä yhteys Pellervonkadulta uintikeskukseen on?

4. Voiko tontilla edellytettävään pysäköintiin laskea mukaan tonttia ympäröivää/rajaavaa kadunvarsipysäköintiä?

Vastaus: 1. Se, että ehdotus ei ol kilpailuohjelman mukainen, ei ole suora syy työn hylkäämiselle.
2. Ei voi
3. Kyseinen yhteys on tärkeä
4.Ei voi

Kysymys: Tuleeko ehdotukseen sijoittaa väestönsuojatiloja?

Vastaus: Kyllä. Väestönsuojat toimivat tavallisesti irtaimistovarastona.

Kysymys: Voitteko kertoa tontin maaperästä/perustusolosuhteista?

Vastaus: Maaperästä ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.

Kysymys: Voiko rakennuksia rakentaa kiinni katualueeseen/jalkakäytävään?

Vastaus: Kalevassa yleisesti rakennusten ja katualueen välissä on tilaa, vain harvat rakennukset rajautuvat suoraan katualueeseen. Tästä periaatteesta voidaan poiketa harkitusti.

Kysymys: Liitteenä olevan asemakaavaotteen merkinnöistä ei saa selvää. Asemakaavan selostuksesta (verkosta) käy ilmi maksimikorkeuden olevan +117,10. Tuleeko tästä korkeudesta pitää edelleen kiinni tai onko asia kilpailijan ratkaistavissa?

Vastaus: Asia on kilpailijan ratkaistavissa.

Kysymys: Saako vaadittua viistoilmakuvaa rajata tai tyylillisesti käsitellä?

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Pysäköintinormiksi on osoitettu 1pp/270 k-m2. Onko tämä mitoitus ohjeellinen tai sitova?

Vastaus: Mitoitus on sitova.

Kysymys: Kilpailuohjelman kohdassa 3.1. puhutaan “yhteisöllisistä asunnoista”, mitä tällä tarkoitetaan kun soluasuntoja ei saa toteuttaa?

Vastaus: Mahdollisia uuden tyyppisiä asumisratkaisuja ei ole haluttu rajata ulos. Asuntoratkaisut eivät ole kilpailun arvosteluperusteiden keskiössä.

Kysymys: Kilpailuohjelman kohdassa 5.1. Vaadittavat asiakirjat, kirjataan näkymäkuvista seuraavaa:

“Vähintään kaksi ulkoalueita esittävää perspektiivikuvaa. Yksi Joukahaisentien puolelta katutilasta ja toinen vapaavalintaisesta ulkotilasta. Näkymäkuvissa tulee tuoda esiin rakennusmateriaalit ja suhde ympäröiviin rakennuksiin.”

Takoitetaanko tässä Joukahaisenkatua? Tarkoitetaanko katutilalla katualuetta tai voiko näkymäpiste olla aukiolta?

Vastaus: Tarkoitetaan Joukahaisenkatua. Näkymäpiste voi olla aukiolla.

Kysymys: Liiteasiakirjojen 3D-malli (dwg) vaikuttaa olevan noin kymmenen metriä todellista tilannetta alempana, kun vertaa tontin maastopisteitä kantakartan korkopisteisiin tai rakennuksen räystäitä piirustusaineiston tietoihin.

Liitteenä olevaa ifc-mallista ei pysty tarkistamaan, onko sama siinä tilanne, koska importoiminen ei onnistu ainakaan Sketch-Up 2017 Pro versioon eikä esim Allplan 2013 versioon.

Vastaus: Z-suuntainen siirto on 9.055 metriä. IFC-malli on tallennettu IFC 4 – muodossa.

Kysymys: Liiteaineiston 3D-mallin tarkassa kohdistamisessa on ongelmia. Ohjeena annettu origon kohdistuspiste näyttäisi oleva ainakin x-koordinaatin osalta puolitoista kilometriä sivussa kantakartan tontilta (x=24488000). Voiko tämän tarkistaa tai laittaa malliin fyysisen kohdistuspisteen?
Kysymys: Onko viistoilmakuvan kallistuskulma horisonttiin nähden (roll value) ja näköpisteen/ kohdepisteen koordinaatit saatavissa?
Kysymys: Onko ohjeena annettu asuntojakauma asuntojen kappalemääräinen vai huoneistoalamääräinen prosenttijakauma?

Vastaus: Siirtokoordinaatiti oli ilmoitettu virheellisesti. Nollapisteen sijainti metrissä on:
Itä/X = 24489637.3613
Pohjoinen/Y = 6820981.0718
Korkeus/Z = 9.055

Kuvauspiste kantakartalla y/N 6821676.5204 , x/E 24489126.6059 (metriä)
(Annetun kuvauspisteen tarkkuutta ei voida taata)
Kuvauskorkeus = 693 metriä merenpinnasta
Käytetyn objektiivin polttoväli: 50 mm
Kameran kallistuskulmasta ei ole tietoa.

Asuntojakauma on kappalemääräinen. Jakauma on suuntaa-antava.

Kysymys: Olisiko mahdollista, että järjestäjä digitoisi pohjapiirustukset? Kilpailijoille jäisi enemmän aikaa keskittyä hyvien ehdotusten tekemiseen.

Vastaus: Järjestäjä ei digitoi pohjapiirroksia.

Kysymys: Voiko suunnitteluryhmään kuulua mahdollinen toteuttajakumppani/rakantajakumppani?

Vastaus: Suunnitteluryhmän koostumusta ei ole rajoitettu. Poikkeukset mainitaan kilpailuohjelmassa.

Kysymys: Voiko sama työryhmä palauttaa enemmän kuin yhden ehdotuksen?

Vastaus: Kyllä.

Kysymys: Minkälaisia liiketiloja halutaan tontille, ja kuinka paljon kem2:stä on tarkoitettu liiketiloihin prosenttina?

Vastaus: Tontin liiketilojen tyyppi ja näiden pinta-ala jätetään kilpailijan harkittavaksi. Liiketilojen tulee tukea Vanhan Domuksen toimintaa kokonaisuutena.

Kysymys: Mikä on tontin toivottu tehokkuus?

Vastaus: Tehokkuus on jätetty kilpailijan ratkaistavaksi.

Kysymys: Miten tulkitaan lause s.11 kappaleessa 3.1. “Luotavien asuntojen määrää ei määritellä ennalta, mutta minimitavoitteena voidaan pitää nykyistä asuntopaikkojen määrää.”? Uusien asuntojen minimimäärä nykyinen olevien lisäksi vai minimissään nykyinen asuntojen määrä tontilla.

Vastaus: Suunnitelman tulee sisältää vähintään sama määrä asuntoja, jotka tontilla on nykyisellään.

Kysymys: Kilpailumateriaalin mukana annettua ympäristömallia ei useammista tiedostomuodoista huolimatta ole mahdollista avata kelvollisena tiedostomuotona ArchiCadissa. Rhinoceroksella tarkastellessa vaikuttaa siltä, että pohjatiedosto sisältää paljon open mesh-muotoja, jotka eivät eheyttämisestä huolimatta pysty yhdistymään, ts. tiedosto on tavallaan rikki.

Ohje 3D-mallille -tiedostossa sanotaan, että “kilpailualueen maastomalli tulee istuttaa saumatta ympäröivään maastomalliin. Ympäröivää maastomallia ei saa muokata”. Onko mahdollista saada eheämpi tiedosto, pistepilvi tai muutoin mallintaa annetun pohjakartan tarkkuuden varassa oma ympäristömalli, joka noudattaa kilpailualueen ja annetun ympäristömallin rajoja?

Vastaus: Kilpailualueen malli on nyt tallennettu myös IFC-muotoon.

Kysymys: Onko kilpailutontin itäpuolella oleva tonttien väliin jäävälle pysäköinti-alueelle mahdollista osoittaa kilpailutontilla olevien liiketilojen asiakaspysäköintiä?

Vastaus: Ei ole.

Kysymys: Onko talosta A saatavilla kellarikerroksen piirustukset koko laajuudessaan, mukaan lukien pohjoispäädyn maanpäälle tuleva osa? Entä talon A ullakosta?

Vastaus: Kilpailuaineistoa on täydennetty uusilla piirustuksilla 17.1.2020.

Kysymys: Täytyykö työryhmässä olla SAFA arkkitehti?

Vastaus: Ei täydy.

Kysymys: Voidaanko tontille kuuluvia autopaikkoja sijoittaa viereisille LP ja LP-3 -alueille?

Vastaus: Ei voida.

Kysymys: Ohjelmassa mainittu RHS puuttuu liiteasiakirjoista.
Onko saatavissa kellarikerrosten pohjia? Ainakin E-siiven kellari näyttäisi olevan samalla pihan puolen maantasopohja. Myöskään A:n ja B:n välisestä matalasta nivelosasta ei ole pohjia tai leikkauksia.

Vastaus: RHS on ladattu nettisivulle 7.1.2020. Kilpailuaineistoa on täydennetty lisäpiirustuksilla 17.1.2020.

Kysymys: Kilpailun liitteenä olevista pohjapiirroksista ei selviä, mitä tiloja ja toimintoja on A- ja B-rakennusten välissä olevassa matalassa osittain kellarimaisessa osassa. Myöskään D-ja E-osien maantason/maanpäällisen kellarin pohjapiirroksia ei löydy. Voisiko kellarikerrosten pohjapiirrokset myös lisätä lähdemateriaaliin?

Vastaus: Kilpailuaineistoa on täydennetty lisäpiirustuksilla 17.1.2020.

Kysymys: Onko D- ja E-rakennusten maantasossa autotalleja? Kuinka monta kappaletta?

Vastaus: Kilpailuaineistoa on täydennetty lisäpiirustuksilla 17.1.2020. Kyseisten osien pohjapiirrokset löytyvät nyt ohjelma-asiakirjoista.

Kysymys: Hei,
Uskoisin että kilpailuasiakirjojen zip-tiedostosta on unohtunut rakennushistoriaselvitys. Tarkistaisitteko asian.
Kiitokset!

Vastaus: RHS on ladattu nettisivulle 7.1.2020.

Kysymys: Onko olemassa olevista rakennuksista saatavilla kellarikerroksen ja toista kerrosta ylempien kerroksien pohjapiirustuksia?

Vastaus: Kilpailuaineistoa on täydennetty lisäpiirustuksilla 17.1.2020.

Kysymys: Kilpailuohjelman mukaan kilpailuasiakirjojen liitteisiin kuuluu rakennushistoriaselvitys. (liite 10) Kyseistä liitettä ei kuitenkaan löytynyt Kilpailuasiakirjat.zip -kansiosta. Olisiko RHS mahdollista saada?

Vastaus: RHS on ladattu nettisivulle 7.1.2020.